Terms & Conditions

ELM Genomics Kullanıcı Bilgilendirme ve Onay Belgesi

Bu Kullanıcı Bilgilendirme ve Onay Belgesi ELM Genomics Anonim Şirketi tarafından Hizmet Şartları belgesinde belirtilen verilecek hizmet, ürün gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, bu hizmetlerden yararlanacak olan kullanıcıların şirkete sağlamış olduğu veya bu hizmetlerden faydalanırken kullanıcılardan elde edilmiş olan DNA verilerinin ve kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılmasıyla ilişkili hizmet şartlarını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Kullanıcıların kişisel verileri sipariş formu, müşteri formu ve uygulamış olduğumuz anketlerin doldurulması ile doğrudan kullanıcıdan elde edilmektedir.

Tükürük Numunesinin Toplanması

Tükürük numuneleri sipariş verildikten sonra kullanıcılara gönderilen ELM Genomics tükürük toplama kiti vasıtasıyla alınmaktadır. ELM Genomics Tükürük Toplama Kiti bir adet tükürük toplama tüpü (ya da swab adı verilen, ucunda özel bir pamuk bulunan tükürük toplama çubuğu), kullanım kılavuzu ve Kullanıcı Bilgilendirme ve Onay Belgesi’nden oluşmaktadır. Kullanıcılar bu kiti kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi kullanmakla ve bunun dışında hiçbir şekilde kullanmamakla sorumludurlar.

Tükürük toplama tüpleri veya swabları tükürük örneğinizi oda sıcaklığında haftalarca bozulmadan saklanmasını sağlayacak ve çeşitli darbelere karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir. Bu kit kullanıcılara anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri ile posta yoluyla iletilip, kullanıcılardan da posta yolu ile teslim alınacaktır.

DNA Verisinin Elde Edilmesi

Teslim alınan tükürük örnekleri, kargo şirketinden teslim alındıktan sonra 14 gün içerisinde DNA verilerini elde etmek amacıyla Avrupa’da anlaşmalı olduğumuz, ISO 9001:2008 ve ISO 17025:2005 sertifikalı laboratuvarlara anonim bir şekilde, sadece kullanılan tüpün seri numarası ile birlikte, gönderilmektedir. Bu laboratuvarlarda genotipleme yöntemi ile tükürükten DNA verisi elde edilerek tekrar bize ulaştırılmaktadır. DNA verisi elde edildikten sonra tüm tükürük ve DNA örnekleriniz imha edilmektedir. Elde edilen DNA verisi sipariş etmiş olduğunuz test sonuçlarının elde edilmesi için analiz edilerek kullanılmaktadır.

Verilerin İşlenmesi

ELM Genomics Biyoteknoloji tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel veri olarak kabul edilen veriler aşağıda sıralanmıştır. Bu belge içerisinde “kişisel veri” kelime öbeğinin kullanıldığı her yerde, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki bilgiler ifade edilmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Sipariş ve müşteri formları ile isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, cinsiyet ve doğum yeri ve doğum tarihi bilgileri
 • Adres Bilgileri: Ev veya iş yeri adresi, e-posta adresi, telefon numarası bilgileri
 • Diğer Bilgiler: Boy, kilo, sigara kullanımı, alkol kullanımı, kronik hastalıklar, eğitim düzeyi ve meslek bilgileri ve ayrıca bazı testlere özel olarak, düşülmek istenen kilo, diyet süresi, öğrenci ise okuduğu sınıf ve psikolojik danışmanlık tercihi bilgileri.
 • DNA Bilgisi: Kullanıcıdan alınan tükürük örneğinden elde edilen DNA diziliminin analiz edilmesiyle elde edilen kişiye özgü analiz/test sonuçları.
 • Sizlere daha iyi hizmet vermek ve ürünlerimizi daha iyi hale getirmek için kullanacağımız, gönüllülük esasına dayalı olan anketlerimize vermiş olduğunuz cevaplar.

Bu veriler ile yanyana bulunan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilecektir ve Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu hükümlerince işlenecektir. Ancak kişisel bilgilerin silinmesiyle geri döndürülemez şekilde anonimleştirilmiş veriler kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilerin işlenmesinde bu belgedeki hükümler geçerli olmayacaktır.

Verilerin Kullanım Amacı

ELM Genomics testleri kullanıcıdan alınan tükürük numunesinden elde edilen DNA dizilimi kullanılarak gerçekleştirilen bir genetik yatkınlık analizidir. Analizler tercih edilen testin/testlerin gereksinimlerine göre gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılardan elde edilen DNA dizilimi ve fenotip verisi geri döndürülemez şekilde tamamen anonim hale getirildikten sonra ELM Genomics Biyoteknoloji hizmet ve ürünlerinin geliştirilmesinde ve başka ticari amaçlar ile kullanılabilir.

ELM Genomics Biyoteknoloji kullanıcının sağlamış olduğu tüm verileri ve bu verilerin işlenmesi ile elde edilen yeni verileri tamamen geri döndürülemez ve kimlik sahibi ile hiçbir şekilde ilişki kurulamayacak şekilde anonim hale getirdikten sonra, bilimsel, istatistiksel ve ticari amaçlar için kullanabilecektir.

Bunun yanında ELM Genomics Biyoteknoloji Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olan kanunlar ile belirlenmiş yasalar gerektirdiği durumda kullanıcıların kişisel verilerini üçüncü taraflar ile paylaşabilecektir.

ELM Genomics Testlerinin Niteliği

ELM Genomics testleri ile DNA diziliminiz güncel bilimsel literatür bilgisi ile analiz edilerek farklı konulardaki genetik yatkınlıklarınız/riskleriniz hesaplanmaktadır. Size verilen ELM Genomics test raporlarında bahsedilen herhangi bir özellik/hastalık için yatkınlık oranlarınızın yüksek veya düşük olması, o özelliği taşıyıp taşımayacağınızı ya da o hastalığa yakalanıp yakalanmayacağınızı ya da taşıyıp taşımadığınızı ifade etmez. Diğer bir deyişle, test sonuçlarına göre bir özellik/hastalık için yüksek yatkınlığa sahip olmanız, o özelliğe/hastalığa sahip olduğunuz anlamına gelmez.  Aynı şekilde test sonuçlarına göre bir özellik/hastalık için düşük yatkınlığa sahip olmanız, o özelliğe/hastalığa sahip olmadığınız anlamına gelmez. Hesaplanan yatkınlıklar sizin o anda sahip olduğunuz özellikleri/hastalıkları ifade etmemektedir. Bu sonuçlar sizin bu özelliklere/hastalıklara sahip olan insanlara genetik olarak ne kadar benzediğinizin göreceli bir ölçüsüdür.

Raporlarımızda verilen özelliklerin/hastaların kişide oluşması sadece genetik faktörlere bağlı değildir. Çevresel faktörler de bu özelliklerin/hastalıkların oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple ELM Genomics Biyoteknoloji sağlamış olduğu test sonuçları kullanılarak konulan herhangi bir tanının/teşhisin doğruluğu ile ilgili veya test sonuçlarına göre alınan herhangi bir kararın getireceği zararlı ya da faydalı sonuçlar ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.

ELM Genomics Biyoteknoloji kullanıcı tarafından verilmiş olan kişisel verileri ve bu verilerin kullanılmasıyla oluşturulmuş olan yeni verileri (DNA verisi ve test sonuçları gibi), anonim olacak şekilde, kullanıcıların ELM Genomics hizmet ve ürünlerinden daha iyi faydalanabilmesi, ELM Genomics hizmet ve ürünlerinin geliştirilmesi ve bu hizmet ve ürünlerin kullanıcıya sağlanması, bu belgede bahsedilen verilerin kullanım amaçlarının gerçekleştirilmesi, ELM Genomics hizmet ve ürünlerinin niteliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve her türlü yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kullanabilir, anonim hale getirilmiş, kişisel olmaktan çıkmış tüm verileri işleyebilir ve üçüncü taraflar ile paylaşabilir.

Kullanıcı Verilerine Erişim

ELM Genomics Biyoteknoloji kullanıcıdan elde edilen ve kullanıcının verdiği kişisel veriler kullanılarak elde edilen yeni verileri ELM Genomics hizmet ve ürünlerinin sağlanabilmesi, geliştirilmesi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve bu belge içerisinde anlatılan verilerin kullanım amaçlarından herhangi birinin yerine getirilebilmesi için kullanabilecek ve üçüncü taraflarla paylaşabilecektir. Kullanıcının kişisel verileri sadece ELM Genomics Biyoteknoloji genel müdürü ve genel müdürün özel ve yazılı olarak yetki verdiği herhangi bir ELM Genomics Biyoteknoloji personeli için erişilebilir olacaktır.

Verilerin Depolanması ve İşlenmesi

Kullanıcıdan sağlanmış olan ve kullanıcının vermiş olduğu kişisel bilgiler, DNA verisi ve diğer tüm bilgiler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, çevrimdışı ve parola korumalı sunucularda tutulacaktır. Verilerin güvenliği açısından test sonuçları kullanıcıya gönderildikten sonra 7 gün içerisinde kişisel veriler silinene kadar, kişisel bilgiler ve DNA verisi iki ayrı çevrimdışı, parola korumalı sunucuda tutulacaktır. Tükürükten elde edilen DNA verisi yurtdışındaki anlaşmalı olduğumuz akredite laboratuvarlarda elde edildiği için anonim halde bulunan ham DNA verisinin oluşturulması ve gönderilmesi süresince ve sonrasında yurtdışındaki sunucularda da depolanabilir.

Kullanıcının Verilerine Erişim ve Verilerini Düzeltme Hakkı

Kullanıcı ELM Genomics Biyoteknoloji’ye yazılı (e-posta dahil) olarak başvurarak aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, eğer işlendiyse ne şekilde işlendiğini öğrenme
 • Kişisel verilen işlenmesiyle ilgili bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve kişisel verilerin bu amaçlara uygun işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü tarafları bilme
 • Kişisel verilerin yanlış işlenmesi durumunda düzeltme talebinde bulunma
 • Sipariş verildikten sonra kişisel verilerin silinmesi, düzeltilmesini ve yok edilmesini isteme ve bu isteğin verinin aktarıldığı üçüncü taraflara iletilmesini isteme
 • Kişisel verilerin işlenmesi sonucunda kullanıcı aleyhine bir sonuç çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kullanıcı yukarıdaki talepleri bu belgenin sonundaki iletişim adreslerinden ulaşabileceği ELM Genomics Genetik Danışmanlık ARGE ve Biyoteknoloji Anonim Şirketi’ne yazılı olarak yapabilir. ELM Genomics Biyoteknoloji bu taleplere olumlu veya olumsuz gerekçeli cevabını, talebin gerçekleştirilmesi daha uzun bir süre gerektirmiyorsa en geç 14 gün içerisinde yazılı olarak bildirecektir. Kullanıcının iletişim adresleri yanıltıcı veya güncellenmemiş olduğu durumda ELM Genomics Biyoteknoloji mevcut iletişim bilgileri ile kullanıcıya yazılı cevabın ulaştığını varsayacaktır ve bu durumda kullanıcı ilgili cevabı aldığını kabul etmiş sayılır.

Kullanıcının kişisel verileri test sonuçları kişiye iletildikten sonra 7 gün içerisinde tamamen silinecektir. ELM Genomics Biyoteknoloji sipariş verildiği andan itibaren verilerin silinmesine kadar geçen süre zarfında yasa dışı yollarla verilere erişilmesini veya bu verilerin işlenmesini önlemek ve kişisel verileri korumak amacıyla uygun görülen teknik ve idari güvenlik önlemlerini almayı taahhüt eder.

Bu belge ile ELM Genomics Biyoteknoloji Gizlilik Politikası arasındaki her türlü çelişki olduğu durumda Gizlilik Politikası geçerli olacaktır. Bu belgeyi kabul eden kullanıcı Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılacaktır. Bu sebeple www.ELM Genomics.com adresimizden Gizlilik Politikası’nı incelemenizi öneririz.

ELM Genomics Biyoteknoloji bu dökümanda, Hizmet Şartları’nda ve Gizlilik Politikası’nda istediği zaman web sitesi üzerinden değişiklik yapma ve yayınlama hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren geçerli sayılır.

Kullanıcı, veya kullanıcı 18 yaşını doldurmamış ise ebeveyni/velisi, ELM Genomics websitesinde üyelik açarak bu belgedeki tüm yazılanları okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş olur.